Wniosek o udostępnienie akt szkody.

Chcesz wiedzieć jakie dokumenty i informacje posłużyły do ustalenia odpowiedzialności i wysokości proponowanego świadczenia? Niezbędny może być wgląd w dokumentację szkody. Skorzystaj z naszego wniosku aby uzyskać dostęp do akt szkody.

Wniosek o dostęp do akt szkody możesz pobrać ze strony Universum

Postępowanie likwidacyjne. Udostępnianie akt szkodowych.

Zwykle poszkodowany otrzymuje tylko niewielką część informacji (kosztorys i propozycję wypłaty odszkodowania ), jakie gromadzi zakład ubezpieczeń w trakcie całego postępowania. Tak naprawdę ubezpieczyciel posiada dużo więcej materiałów o szkodzie. Aby uzyskać do nich dostęp należy złożyć stosowny wniosek o udostępnienie akt szkody. 

Do pobrania:

Wniosek o udostępnienie akt szkody

Udostępnienie dokumentacji szkody – dla kogo i na jakiej podstawie?

Dostęp do akt szkody przysługuje ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia. Mówi o tym wprost art. 29 p. 6 wspomnianej już Ustawy, z kolei p. 7 dodaje, że „ Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 6, zakład ubezpieczeń udostępnia, na żądanie, w postaci elektronicznej”. Kolejne punkty wskazują także, że sposób jak również możliwość pisemnego potwierdzenia udostępnianych informacji czy wykonania kserokopii i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem – nie może wiązać się z nadmiernymi utrudnieniami dla uprawnionych, a koszt realizacji takiego żądania nie może odbiegać od ogólnie przyjętych kosztów realizacji takich usług.

Co powinno się znaleźć we wniosku?

Aby sprawnie uzyskać dostęp do dokumentacji szkody należy prawidłowo przygotować wniosek z żądaniem ich udostępnienia. Wypełnione pismo powinno zawierać:

  • Podstawa wnioskowania o akta szkody
  • Dane osoby upoważnionej
  • dane zakładu ubezpieczeń, który likwiduje szkodę
  • Nadany numer szkody
  • Czego dotyczą akta szkody, np. szkoda z OC sprawcy ( nr polisy, nr rejestracyjny)

W ten sposób wypełniony dokument będzie podstawą do uzyskania dokumentacji o szkodzie z zakładu ubezpieczeń.

Komentarz:

Na wielu stronach internetowych można znaleźć informację, że udostępnienie akt szkody odbywa się na podstawie art. 16 p. 4 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku. Akt ten został jednak wycofany w roku 2016, a powoływanie się na niego we wniosku o udostępnienie akt szkody może wydłużyć cały proces. Warto jednak zwrócić uwagę, że brzmienie wspomnianego zapisu jest podobne do obecnie obowiązującego Art. 29. Uzyskanie dostępu do akt szkody nie jest zatem niczym nowym, a podstawowym prawem uprawnionych.