Dawid Doliński/ / Ogólne

    Mając do czynienia z Rzeczoznawcą należy zastanowić się, czy wydane przez niego opinie będą Państwu pomocne. Zarówno Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Urzędy Komunikacji, Urzędy Skarbowe jak i Sądy i Prokuratury wymagają opinii od certyfikowanych Rzeczoznawców. Nasze biuro może poszczycić się personelem technicznym posiadającym wszystkie uprawnienia z zakresu motoryzacji, technologii produkcji, maszynoznawstwa, oraz przepisów ruchu drogowego.

   Wydawane przez nas opinie są w 100% wiarygodne i przyjmowane w instytucjach publicznych. Każda sprawa jest u nas zarchiwizowana i przechowywana zgodnie z ustawą ponad 5 lat. Bogata, doświadczona certyfikowana kadra powoduje, że klienci wielokrotnie do nas wracają, a urzędy i stacje kontroli pojazdów kierują do nas w celu wydania opinii zgodnie z uprawnieniami nadanymi ustawą.

 

Opis naszych uprawnień z zakresu Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego

Dokumenty świadczące o naszych uprawnieniach

 • Zaświadczenie Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa Właściwego ds Transportu oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego potwierdzające zdobycie uprawnień Rzeczeczoznawcy Stowarzyszenia w następująych specjalnościach (sylwetkach):
  – A – techniki pojazdów samochodowych,
  – B – ruchu drogowego i wypadków drogowych,
  – C – kalkulacji warsztatowej.
 • Certyfikat kompetencji – potwierdzający kompetencje Certyfikowanego Rzeczoznawcy Samochodwego w zakresie:
  – CA – techniki samochodowej,
  – CB – ruchu drogowego  w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,
  – CC – wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Wrocławiu i Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Zaświadczenie wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury, potwierdzające wpis na listę rzeczoznawców samochodowych i nadające numery identyfikacyjne rzeczoznawcom spełniająym wymagania art. 79a, Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r., (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami);

          Przykładowe, wyszczególnione wyżej dokumenty, a także inne zaświadczenia i certyfikataty stwierdzające nabycie określonego rodzaju uprawnień i ukończenie szkoleń specjalistycznych, ilustrują zdjęcia zamieszczone w referencjach.Ustawowo zakres obowiązków i zadań rzeczoznawców jest bardzo szeroki i zróżnicowany:
 • Rzeczoznawca samochodowy jest specjalistą z zakresu techniki samochodowej. Do jego zadań i obowiązków należy wydawanie opinii z zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach samochodowych. Po uzyskaniu informacji wydaje ekspertyzę powypadkową, która zawiera takie dane jak: dokładna identyfikacja pojazdu, ustalenie uszkodzeń pojazdu, lista części samochodowych nadających się do naprawy lub też do wymiany. Opinia może dodatkowo zawierać kosztorys naprawy,
 • Wydaje opinie o sposobie naprawy uszkodzenia pojazdu. Jeśli na skutek wypadku drogowego powstało uszkodzenie pojazdu, rzeczoznawca wypowiada się na temat najlepszego sposobu jego usprawnienia,
 • Wydaje opinie o stanie technicznym pojazdu,
 • Do obowiązków rzeczoznawcy zaliczamy także wykonywanie badań diagnostycznych, takich jak: badanie układu hamulcowego, badanie eksploatacyjne zużycia paliwa, badanie pokrycia lakieru samochodowego i ustawienia świateł samochodowych, sprawdzanie ciśnienia w kołach samochodowych, sprawdzenie poziomu oleju silnikowego, badanie skuteczności amortyzatorów.

 


 

Uprawnienia Rzeczoznawcy samochodowego
według Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

 

RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWI
z listy Ministra właściwego ds. transportu, posiadający certyfikat kompetencji są zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” powołani do wykonywania następujących rodzajów opinii w systemie badań technicznych:

1. Ustalenie cech identyfikacyjnych pojazdu

Art. 66a ust. 3

– okoliczności o których mowa w ust 2 pkt 6 i 7 (ust 2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu :

6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy,

7) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona), powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a, opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

2. Uznanie pojazdu za unikatowy

Art. 79 ust 4 pkt 3 Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

– Mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

– Ustalenie podstawowych parametrów pojazdu Art. 81 ust 9a – w razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazd badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.

 

Ponieważ wymienione przepisy wskazują, że rzeczoznawca jest trwale wpisany w system badań technicznych, proponujemy Państwu współprace z nami, w zakresie opisanym powyżej oraz w poszerzonym zakresie – w tym: księgowym, dla potrzeb własnych, diagnostycznych, rozliczeniowych, skarbowych, innych.

 

Share this Post